Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.internetvastgoed.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door InternetVastgoed.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden. Intellectueel eigendom Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van InternetVastgoed.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij InternetVastgoed.nl. Wijzigingen Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.internetvastgoed.nl op deze pagina.